การขอวีซ่า โมร็อคโค

รู้หรือไม่? โมร็อคโคนั้นต้องขอวีซ่าเพื่อเข้าประเทศ ใครอยากไปเที่ยวมาเตรียมเอกสารกันจ้า

เอกสารยื่นขอวีซ่าโมร็อคโค

1. แบบฟอร์มคำร้อง ขอวีซ่าที่กรอกข้อมูลครบ

2. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน พร้อมสำเนา 1 ชุด

3. รูปถ่ายสี ด้านหลังเป็นสีอ่อน ขนาด 3.5 x 4.0 ซม. จำนวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน

4. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมคำแปล ภาษาอังกฤษ

5. หนังสือรับรอง สถานะทางการเงิน จากธนาคาร 1 ฉบับ รับรองจาก ธนาคาร

6. หลักฐานการทำงาน ที่ระบุตำแหน่ง ระยะเวลาการทำงาน และเงินเดือน เป็นภาษาอังกฤษ กรณีที่ เป็นเจ้าของ หากใช้หนังสือ จดทะเบียนบริษัท เอกสารต้องแปล เป็นภาษาอังกฤษ

7. ใบจองตั๋วเครื่องบิน

8. เอกสารการจองที่พัก หรือ จดหมายเชิญ ที่รับรองจาก กระทรวงการต่างประเทศ ในประเทศโมร็อคโค

9. ประกันสุขภาพเดินทางและอุบัติเหตุ มูลค่าประกันอย่างต่ำ 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000 บาท (พร้อมสำเนา 1 ชุด)

10. หนังสือหรือ จดหมายเชิญจาก บริษัทหรือ หน่วยงานใน ประเทศ โมร็อคโค (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)

สถานที่ยื่นวีซ่า

ชั้น 12 อาคารสาทรซิตี้ 175 ถนนสาทรใต้ สาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร: 02-679-5604-06 อีเมล์: [email protected]