Mon. Jul 15th, 2024

รีวิวภาพยนต์แอ็คชั่น Divergent ,Insurgent , Allegiant

ภาพยนต์ยนต์แอ็คชั่น ไซไฟ ที่ถูกดัดแปลงจาหนังสือขายดีที่มีเรื่องราวของโ,กยุคดิสโทเปียที่มีการทดลองมนุษย์และแบ่งกลุ่มกันอยู่อาศัยเป็นเผ่าต่างๆ เช่น กลุ่มผู้ซื่อสัตย์ ,กลุ่มผู้เสียสละ , กลุ่มผู้กล้า และกลุ่มผู้มีสติปัญญา เรื่องราวเริ่มต้นเมื่อ ทริส ถูกทดสอบว่าเป็นผู้ที่มีพลังที่ถูกรวมไว้จากทุกกลุ่มแล้วเรียกว่า Divergent ซึ่งถูกมองว่าเป็นบุคคลที่เป็นอันตราย เธอจึงต้องปกป้องความลับนี้เอาไว้แล้วเลือกที่จะเข้าไปอยู่ในกลุ่มของผู้กล้าหาญที่มีหน้าที่ในการฝึกการต่อสู้และเป็นเจ้าหน้าที่ปกป้องเมือง ทริส ถูกฝึกซ้อมโดยโฟร์เป็นพิเศษทำให้เธอมีความพยายามที่จะเอาชนะ ก่อนที่เธอจะเริ่มถูกมองถึงความผิดปกติในการเลือกกลุ่ม…

Read More